Tỷ lệ cổ phần trong Công ty cổ phần

Để các cổ đông có thể biết được quyền hạn của mình với tỷ lệ số cổ phần mình sở hữu. Thành Thái muốn đề cập thông qua  cách lập bảng sau:

cong-ty-co-phan

Tỉ lệ vốn góp của cổ đông  nhóm cổ đông

                                                                         Quyền hạn
65/35Nhóm hoặc cổ đông sở hữu ít nhất 65% cổ phần có toàn quyền kiểm soát và thông qua mọi vấn đề của công ty.
51/49Nhóm hoặc cổ đông sở hữu ít nhất 51% cổ phần sẽ có quyền quyết định những nghị quyết trừ các nghị quyết liên quan vấn đề sau :

–          Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại

–          Thay đổi ngành nghề kinh doanh

–          Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lí công ty

–          Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có trị giá >= 35 % tổng số tài sản của công ty theo báo cáo gần nhất.

–          Tổ chức lại, giải thể công ty

–          Khác theo điều lệ

–          Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT hoặc ban kiểm soát

Tiếp:

Dưới 51/49

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây:

-Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

-Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;

-Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong một số trường hợp

– Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết

– Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

* Quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

+ Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông; nghĩa vụ của người quản lý; hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;

+Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng; mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế;

+Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

Tin liên quan