Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển

Có rất nhiều loại hàng hóa là hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển để đảm bảo an toàn cho hàng hóa, con người. Luật Thành Thái gửi tới Quý khách danh mục hàng công nghiệp cần phải nguy hiểm phải đóng gói khi vận chuyển như sau:

PHỤ LỤC 1.

DANH MỤC HÀNG CÔNG NGHIỆP NGUY HIỂM PHẢI ĐÓNG GÓI TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương)

STTTên hàngSố UNLoại, nhóm hàngSố hiệu nguy hiểmMức đóng gói (PG)Ngưỡng khối lượng cần xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp (kg)Bồn bể chuyên dụng Loại đóng gói
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
1.Acetaldehyde1089333I3.000FLP001
2.Acetic acid, dung dịch với hơn 80% acid, theo khối lượng27898 + 383II3.000FLP001 IBC02
3.Acetic acid tinh khiết27898 + 383II3.000FLP001 IBC02
4.Acetic anhydride17158 + 383II3.000FLP001 IBC02
5.Acetyl bromide1716890IIATP001 IBC02
6.Acetyl chloride17178+3X338II3.000FLP001 IBC02
7.Acrylonitrile, hạn chế10933 + 6.1336I1.000FLP001
8.Alkylphenols, dạng lỏng3145880I3.000ATP001
9.Allyl axetat23333 + 6.1336II1.000FLP001 IBC02
10.

Allyl bromide

10993 + 6.1336I1.000FLP001
11.Allyl chloride11003 + 6336I1.000FLP001
12.Allyl ethyl ether23353 + 6.1336II1.000FLP001 IBC02
13.Allyl formate23363 + 6.1336I1.000FLP001
14.Allyl iodide17233 + 9338II3.000FLP001 IBC02
15.Allyl trichlorosilane ổn định17248 + 3X839II3.000FLP001 IBC02
16.Ammonium hydrogendifluoride dung dịch28178 + 6.186II3.000ATP001 IBC02
17.Ammonium perchlorate14425.150II1.000P002

IBC06

18.Ammonium polysulphide dung dịch28188 + 6.186II3.000ATP001 IBC02
19.Ammonium sulphide, dung dịch26838 + 6.1 + 386II1.000FLP001 IBC01
20.

Barium

14004.3423II1.000ATP410

IBC07

21.Barium bromate27195.1 + 6.156II1.000ATP002 IBC08
22.Barium hypochlorite27415.1 + 6.156II1.000ATP002 IBC08
23.Benzotrichloride2226880II3.000ATP001 IBC02
24.Benzyl chloroformate1739888I1.000ATP001
25.Beryllium nitrate24645.1 + 6.156II1.000ATP002 IBC08
26.Boron tribromide26928X88I1.000ATP602
27.Boron trifluoride dimethyl etherate29654.3 + 3 + 8382I1.000FLP401
28.Bromine hoặc dung dịch bromine17448 + 6. 1886I3.000ATP601

PR6

29.Bromine pentafluoride17455.1+6.1+8568I1.000ATP200
30.Bromine trifluoride17465.1+6.1+8568I1.000ATP200
31.Bromotrifluoroethylene24193233.000FLP200
32.Boron trifluoride diethyl etherate26048 + 3883I3.000FLP001
33.1,2-Butadiene, hạn chế101032393.000FLP200
34.1,3-Butadiene, hạn chế101032393.000FLP200
35.Butila đẳng áp10553233.000FLP200
36.1-Butylene10123233.000FLP200
37.Butylenes hỗn hợp10123233.000FLP200
38.Butyronitrile24113 + 6.1336II3.000FLP001 IBC02
39.Các bua nhôm13944.3423II1.000ATP410

IBC07

40.

Caesium

14074.3X423I1.000ATP403

IBC04

41.Calcium14014.3423II3.000ATP410

IBC07

42.Calcium carbide14024.3423I1.000ATP403

IBC04

43.Calcium dithionite19234.240II3.000ATP410 IBC06
44.

Carbon disulphide

11313 + 6.1336I1.000FLP001
45.Carbon sulphide11313 + 6.1336I1.000FLP001
46.Chất Etan10353233.000FLP200
47.Chất Etylamin10363233.000FLP200
48.1-Chloro-1,1-difluoroethane (R 142b)25173233.000FLP200
49.Chloromethyl ethyl ether23543 + 6.1336II3.000FLP001 IBC02
50.Chromic acid, dung dịch1755880IIATP001 IBC02
51.Chromium oxychloride17588X88I1.000ATP001
52.Chromosulphuric acid2240888I3.000ATP001
53.2-Chloropropane2356333IFLP001
54.2-Chloropropene2456333IFLP001
55.Chloroprene, hạn chế19913 + 6.1336I1.000FLP001
56.Chlorosulphonic acid17548X88I1.000ATP001
57.Clorua etylic10373233.000FLP200
58.Crotonylene (2-Butyne)11443339IFLP001
59.Cyclobutane26013233.000FLP200
60.Cyclopropane10273203.000FLP200
61.Dầu Diesel1202330IIIFLP001

IBC03

LP01

R001

62.

Dầu Mazut (fusel oil)

1201330IIFLP001

IBC02

R001

63.Deuterium, dạng nén19573233.000FLP200
64.Diallyl amine23593+8+6.1338II1.000FLP001 IBC02
65.Diallyl ether23603 + 6.1336II1.000FLP001 IBC02
66.Diethyl ether (ethyl ether)1155333IFLP001
67.Difluoromethane32523233.000FLP200
68.

1,1-Difluoroethane (R 152a)

10303233.000FLP200
69.Dimethylamine, khan10323233.000FLP200
70.Dimethyl disulphide2381333II1.000FLP001 IBC02 R001
71.Dimethyl ether10333233.000FLP200
72.2,2-Dimethylpropane20443233.000FLP200
73.2-Dimethylaminoacetonitrile23783 + 6.1336II1.000FLP001 IBC02
74.Di-n-butylamine22489 + 383II3.000FLP001 IBC02
75.Dipropylamine23833 + 8338II3.000FLP001 IBC02
76.Divinyl ether hạn chế11673339IFLP001
77.Dung dịch Ethyl nitrite11943 + 6.1336I1.000FLP001
78.Ethylacetylene, hạn chế245232391.000FLP200
79.Ethylene, chất lỏng đông lạnh103832233.000FLP203
80.Ethylene, dạng nén19623233.000FLP200
81.Ethyl dichlorosilance11834.3 + 3 +8X338I1.000FLP401

PR2

82.Ethylenediamine16048 + 383II1.000ATP001 IBC02
83.

Ethyl chlorothioformate

2826880II1.000FLP001
84.Ethyl mercaptan2363333IFLP001
85.1-Ethylpiperidine23863 + 8338II3.000FLP001 IBC02
86.Ethyl trichlorosilane11963 + 8X338II3.000FLP001

IBC02

87.Etylic metyla ête10393233.000FLP200
88.Ferrocerium13234.140II3.000ATP002

IBC08

89.Ferrosilicon nhôm dạng bột13954.3 + 6.1462II1.000ATP410

IBC05

90.Fluorosulphonic acid1777888I1.000ATP001
91.Furan2389333IFLP001
92.Glycidaldehyde26223 + 6.1336II1.000FLP001 IBC02
93.Hỗn hợp của 1,3 – butadiene và hydrocarbon, hạn chế101032393.000FLP200
94.

Hợp chất etylen oxyt và cacbon đioxyt có etylen oxit từ 9 đến 87%

104132393.000FLP200
95.Hợp chất PI, P2: xem hợp chất methylacetylene và propadiene, cân bằng106032393.000FLP200
96.Hỗn hống (Amalgam) kim loại kiềm, dạng lỏng13894.3X423I1.000ATP402

PR1

97.Hỗn hống (Amalgam) kim loại kiềm thổ, dạng lỏng13924.3X423I1.000ATP402
98.
99.Hydro ở thể nén10493233.000FLP200
100.Hydrochloric acid, dung dịch1788880II3.000ATP001 IBC02
101.Hydrochloric acid, dung dịch1789880II3.000ATP001 IBC02
102.Hyđro florua, thể khan10528 + 6.1886I1.000ATP200
103.Hydrofluoric acid dung dịch chứa từ 60 đến 85% hydrogen fluoride17908 + 6.1886I1.000ATP001
104.Hydrofluoric acid dung dịch chứa ít hơn 60% hydrogen flouride17908 + 6.186II1.000ATP001 IBC02
105.Hydrofluoric acid dung dịch chứa hơn 85% hydrogen fluoride17908 + 6.1886IATP802
106.Hydrazine dung dịch nước20308 + 6.186I1.000ATP002

R001

107.Iodine pentafluoride24955.1+6.1+8568I1.000ATP200
108.

Isobutane

19693233.000FLP200
109.Isoprene, hạn chế12183339IFLP001
110.Isopetenes2371333IFLP001
111.Isopropylamine12213 + 8338IFLP001
112.Isobutyryl chloride23953 + 8338II3.000FLP001 IBC02
113.Isopropyl isocyanate24833 + 6.1336I1.000FLP001
114.Isobutyl isocyanate24863 + 6.1336II1.000FLP001
115.Khí dầu mỏ hóa lỏng10753233.000FLP200
116.Khí heli nén10462203.000ATP200
117.Lithium14154.3X423I1.000ATP403

IBC04

118.Lithium ferrosilicon28304.3423II3.000ATP410 IBC07
119.Magnesium dạng bột14184.3 + 4.2423I1.000ATP403
120.Magnesium diamide20044.240I1.000ATP410

ICB06

121.

Methanesulphonyl chloride

32466.1+8668I1.000ATP001
122.Metharylonitrile, hạn chế30793 + 6.1336I1.000FLP001
123.Methacrylaldehyde, hạn chế23963 + 6.1336II1.000FLP001 IBC02
124.2-Methyl-1-butene2459333IFLP001
125.3-Methyl-1-butene (Isopropylethylene)2561333IFLP001
126.Methylate nát ri14314.2 + 849II1.000ATP410

IBC05

127.Methyldichlorosilane12424.3 + 3 + 8X338I1.000FLP401

PR2

128.Methyl chloride10633233.000FLP200
129.Methyl formate1243333IFLP001
130.Methyl magnesium bromide trong ethyl ether19284.3 + 3X323I1.000FLP402

PR1

131.4-Methylmorpholine25353 + 8338II3.000FLP001 IBC02
132.Methyl trichlorosilane12503 + 8X338I1.000FLP001
133.Methoxymethyl isocyanate26053 + 6.1336I1.000FLP001
134.Morpholine2054330I3.000FLP001
135.Nátri dithionite (Nát ri hydrosulphite)13844.240II3.000ATP410

IBC06

136.Nátri14284.3X423I1.000ATP403

IBC04

137.Nátri sulphide, anhydrous13854.240II1.000ATP410

IBC06

138.Nátri sulphide, ít than 30% nước của tinh thể13854.240II1.000ATP410

IBC06

139.Nitric acid, khói màu đỏ20328+5+6.1856I1 000ATP602
140.Nitrocellulose dung dịch, dễ cháy2059330IFLP001
141.Nitrogen trifluoride, dạng nén24512 + 52525ATP200
142.Oxygen, chất lỏng được làm lạnh10732 + 52253.000ATP203
143.Oxy, nén10722 + 5253.000ATP200
144.

Pentaborane

13804 2 + 6 1333I1 000ATP601

PR1

145.Pentanes, lỏng1265333IFLP001
146.1-Pentene (n-Amylene)1108333IFLP001
147.Perchloric acid1802885II3.000ATP001 IBC02
148.Perfuoro(ethylvinyl ether)31543233.000FLP200
149.Peroxide kẽm15165.150II1.000ATP002 IBC06
150.Phosphorus pentoxide1807880II1.000ATP002 IBC08
151.Phosphorus, màu trắng hoặc màu vàng, dạng chảy24474.2 + 6.1446I1.000ATTP3
152.Phosphorus heptasulphide13394.140II1.000ATP410

IBC04

153.Phosphorus pentasulphide13404.3423II1.000ATP410

IBC04

154.Phosphorus sesquisulphide13414.140II1.000ATP410

IBC04

155.Phosphorus tribromide18088X80IIATP001 IBC02
156.Phosphorus trisulphide13434.140II1.000ATP410

IBC04

157.Piperidine24018 + 3883I3.000FLP001
158.Potassium22574.3X423I1.000ATP403 IBC04
159.Potassium dithionite19294.240II3.000ATP410 IBC06
160.

Potassium hydrogendifluoride

18118 + 6 .186II1.000ATP002 IBC08
161.Potassium sulphide, khan13824.240II1.000ATP410 IBC06
162.Potassium sulphide, với ít hơn 30% nước của tinh thể13824.240II1.000ATP410 IBC06
163.Propadiene, hạn chế220032393.000FLP200
164.Propane19783233.000FLP200
165.Propionitrile24043 + 6.1336II1.000FLP001 IBC02
166.Propylene10773233.000FLP200
167.1,2-Propylenediamine22588 + 383II3.000FLP001 IBC02
168.Propyleneimine, hạn chế19213 + 6.1336I1.000FLP001
169.Propylene oxide1280333IFLP001
170.Propyltrichlorosilane18168 + 3X83II3.000FLP001 IBC02
171.Pyrosulphuryl chloride18178X80II1.000ATP001 IBC02
172.Pyrrolidine19223 + 8331IIFLP001 IBC02
173.Rubidium14234.3X423I1.000ATP403

IBC04

174.

Selenic acid

1905898I3.000ATP002 IBC07
175.Selenium oxychloride28798 + 6.1X886I1.000ATP001
176.Silane, dạng nén220332325FLP200
177.

Strontium chlorate

15065.150II1.000ATP002

IBC08

178.Strontium perchlorate15085.150II1.000ATP002

IBC06

179.Strontium peroxide15095.150II1.000ATP002 IBC06
180.Sulphur hexafluoride1080220ATP200
181.Sulphuric acid, có khói18318 + 6.1X886I1.000ATP602
182.Sulphur trioxide, ổn định18298X88I3.000ATP001
183.Sulphuryl chloride18348X88I3.000ATP602
184.Tetramethylsilane2749333IFLP001
185.Tetranitromethane15105.1 + 6.1559I1.000ATP602
186.Thallium chlorate25735.1 + 6.156II1.000ATP002 IBC08
187.Trans -2- Butylene10123233.000FLP200
188.Trichlorosilane12954.3 + 3 + 8X338I1.000FLP401

PR2

189.Trifluoroacetic acid2699888I3.000ATP001
190.Trimethylamine, dung dịch12973 + 8338IFLP001
191.Trimethylamine,thể khan10833233.000FLP200
192.Vanadium tetrachloride24448X88I3.000ATP802
193.Vinyl bromide, hạn chế108532393.000FLP200
194.Vinyl chloride, hạn chế và ổn định108632393.000FLP200
195.Vinyl ethyl ether, hạn chế13023339IFLP001
196.Vinyl fluoride, hạn chế186032393.000FLP200
197.Vinylidene chloride, hạn chế13033339IFLP001
198.Vinyl methyl ether, hạn chế108732393.000FLP200
199.Vinyltrichlorosilane, hạn chế13053 + 8X338IFLP001
200.Xăng1203333IIFLP001

IBC02

R001

201.Zirconium trong chất lỏng dễ cháy1308333IFLP001

Như vậy, để biết hàng hóa của mình có phải đóng gói, xin cấp Giấy phép không. Quý khách chỉ cần tra cứu theo danh mục trên.

Nếu quý khách hàng có bất kì thắc mắc nào, xin liên hệ: 0369 131 905; hoặc email: luatthanhthai@gmail.com. Luật Thành Thái chúng tôi luôn hỗ trợ tư vấn và phục vụ tận tình.

Tin liên quan