Chuyển mục đích sử dụng đất

Các cá nhân,hộ gia đình đang sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận có nhu cầu muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng chưa biết phải làm như thế nào? Luật Thành...