Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

Hoá chất là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, các cơ sở trước khi đi vào hoạt động phải xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất cho cơ sở của mình. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều cơ sở khá lúng túng trong thủ tục này. Vì vậy, Luật Thành Thái xin cung cấp một số thông tin cần thiết về thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sau đây:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Hóa chất 2007

– Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất.

– Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương.

2. Hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp là gì?

1. Chất có trong Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp được ban hành tại Phụ lục I kèm theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP (DANH MỤC HÓA CHẤT KINH DOANH)

2. Hỗn hợp chất chứa các chất có trong Danh mục trên và hỗn hợp chất chứa các chất có trong Phụ lục II (DANH MỤC HÓA CHẤT HẠN CHẾ KINH DOANH)  thuộc ít nhất một trong các nhóm phân loại sau đây:

a) Nguy hại vật chất cấp 1, 2, 3 hoặc kiểu A, B, C và D;

b) Độc cấp tính (theo các đường phơi nhiễm khác nhau) cấp 2, 3;

c) Tổn thương nghiêm trọng, kích ứng mắt cấp 1, 2/2A;

d) Ăn mòn, kích ứng da cấp 1, cấp 2;

đ) Tác nhân gây ung thư, đột biến tế bào mầm, độc tính sinh sản cấp 2;

e) Nguy hại môi trường cấp 1.

3. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hoá chất

3.1. Điều kiện sản xuất hóa chất

–  Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có ngành nghề sản xuất hóa chất;

–  Cơ sở vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu theo quy định;

–  Diện tích nhà xưởng, kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Cơ sở sản xuất có đủ diện tích để bố trí dây chuyền sản xuất phù hợp với công suất thiết kế, đảm bảo các công đoạn sản xuất, đáp ứng yêu cầu công nghệ;

–  Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;

–  Người đứng đầu cơ sở kinh doanh và các phòng ban, chi nhánh, phụ trách bộ phận sản xuất kinh doanh, kỹ thuật; cấp phó của người đứng đầu được giao phụ trách công tác an toàn hóa chất; cán bộ chuyên trách, ban chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở; Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc; người lao động liên quan đến hóa chất phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

3.2. Điều kiện kinh doanh hoá chất

– Là doanh nghiệp/ hợp tác xã/ hộ kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh hóa chất.

– Cơ sở vật chất – kỹ thuật đáp ứng yêu cầu trong kinh doanh hóa chất.

– Địa điểm, diện tích kho chứa đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

– Có cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi bày bán đảm bảo điều kiện kinh doanh hóa chất.

– Vật chứa, bao bì lưu trữ hóa chất phải bảo đảm được chất lượng và vệ sinh môi trường. Phương tiện vận chuyển hóa chất phải tuân thủ quy định của pháp luật.

– Có kho hoặc hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, phòng chống cháy nổ.

– Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất.

– Người đứng đầu cơ sở kinh doanh và các phòng ban, chi nhánh, phụ trách bộ phận sản xuất kinh doanh, kỹ thuật; cấp phó của người đứng đầu được giao phụ trách công tác an toàn hóa chất; cán bộ chuyên trách, ban chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở; Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc; người lao động liên quan đến hóa chất phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân chỉ được sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất và có trách nhiệm duy trì đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật. 

4. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hoá chất

4.1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất

b) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

c) Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

d) Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống PCCC của cơ quan có thẩm quyền đối với từng cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC;

Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC đối với từng cơ sở sản xuất không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC;

đ) Bản vẽ hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa. Nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực sản xuất và kho hóa chất. Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa.

e) Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động.

g) Bản sao bằng đại học trở lên chuyên ngành hóa chất của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất của cơ sở sản xuất;

h) Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất;

i) Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất.

4.2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

c) Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh;

d) Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

đ) Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản nghiệm thu về PCCC của cơ quan có thẩm quyền đối với từng kho chứa hóa chất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC;

Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC đối với từng kho chứa hóa chất không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC;

e) Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng địa điểm kinh doanh, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí kho chứa, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào khu vực kho hóa chất. Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng kho chứa hoặc Hợp đồng thuê kho đối với trường hợp thuê kho lưu trữ hoặc Hợp đồng hay thỏa thuận mua bán hóa chất trong trường hợp sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất;

g) Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động của từng địa điểm kinh doanh hóa chất;

h) Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa chất;

i) Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất;

k) Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh.

5. Quy trình cung cấp dịch vụ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất

Bước 1: Tư vấn sơ bộ về các điều kiện, thủ tục, hồ sơ.

Bước 2: Trao đổi và ký kết hợp đồng dịch vụ giữa hai bên;

Bước 3: Luật Thành Thái tiến hành soạn thảo hồ sơ. Quý khách hàng thanh toán 70% giá trị hợp đồng;

Bước 4: Luật Thành Thái gửi hồ sơ và hướng dẫn Quý khách ký đóng dấu;

Bước 5: Luật Thành Thái tiến hành nộp hồ sơ tại Sở Công thương nơi Quý khách đặt trụ sở chính;

Bước 6: Theo dõi tình trạng thụ lý hồ sơ, sửa đổi bổ sung hồ sơ (nếu có). Hướng dẫn chuẩn bị và cùng Quý khách tiếp đoàn kiểm tra điều kiện tại cơ sở;

Bước 7: Hoàn thiện biên bản kiểm tra cơ sở và Gửi cơ quan cấp Giấy phép;

Bước 8: Nhận kết quả, bàn giao Quý khách cùng hóa đơn GTGT, đề nghị thanh toán, thanh lý hợp đồng. Quý khách hàng thanh toán 30% giá trị hợp đồng và VAT (nếu có);

Bước 9: Trong quá trình hoạt động, Luật Thành Thái sẽ theo dõi, thông báo tới Quý khách những nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước.

Ngoài ra, Luật Thành Thái còn thực hiện các hoạt động như cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu, thành lập doanh nghiệp, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm ….

Hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 0369.131.905; hoặc địa chỉ email: luatthanhthai@gmail.com  để nhận được sự tư vấn kịp thời và dịch vụ nhanh gọn, chính xác.

Tin liên quan