Điều kiện bảo hộ đối với sáng chế ở Việt Nam

Sáng chế(patent) là giải pháp kỹ thuật (GPKT) dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.  Các giải pháp này có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo và có […]

Tư vấn và dịch vụ đăng ký sáng chế

Trong những thập niên gần đây Việt Nam đã và đang hội nhập vào nền kinh tế thế giới các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện hội nhập vào nền kinh tế năng động của thế giới. Trong quá trình hợp tác với các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước các doanh nghiệp […]