Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh bán lẻ thuốc lá

Thuốc lá là một mặt hàng kinh doanh có điều kiện, do đó, các tổ chức, cá nhân sau khi đã được cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá cần phải tuân thủ những quy định về kinh doanh nói chung. Đồng thời, phải tuân theo những quy định riêng đối với tổ chức, cơ sở […]