Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Dựa vào nhu cầu hoạt động của Doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài có quyền chấm dứt hoạt động Chi nhánh ở Việt Nam. Trong trường hợp này, cần lưu ý: 1. Căn cứ chấm dứt hoạt động Chi nhánh của thương nhân nước ngoài Chi nhánh của thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt […]