Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH một thành viên

Khi gặp phải các vấn đề kinh doanh  muốn thu hồi vốn hay muốn trao quyền sử dụng cho chủ thể khác. Chủ sở hữu công ty có thể thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH một thành viên. Việc chuyển nhượng vốn đối với chủ sở hữu của loại hình […]

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên là thủ tục pháp lý tương đối phức tạp và chịu nhiều hạn chế. Việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên không tự do như đối với công ty cổ phần. Và không […]

Thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần

Thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là một trong những thủ tục phức tạp. Trước hết là vì cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần gồm nhiều thành viên, có sự hạn chế chuyển nhượng đối với các cổ đông sáng lập. Đồng thời, vốn điều lệ của công […]

Chịu thuế thu nhập khi chuyển nhượng vốn

Khi chuyển nhượng vốn góp, các bên tham gia bên ngoài những câu hỏi liên quan đến trình tự thủ tục và các giấy tờ hồ sơ cần thực hiện, còn đặc biệt quan tâm đến một lĩnh vực khác: Chuyển nhượng vốn góp có cần nộp thuế không?  Nếu phải nộp thuế thì ai […]

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty hợp danh

Công ty hợp danh là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt thành lập và hoạt động dựa trên cả hai hình hức đối nhân và đối vốn. Vì công ty có sự góp vốn của cả thành viên hợp danh và thành viên hợp vốn nên việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty […]