Vốn Pháp Định Của Doanh Nghiệp Cho Thuê Lai Lao Động

Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động được quy định tại Nghị định số 55/2013/NĐ-CP là 2.000.000.000 đồng. Doanh nghiệp cho thuê phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định trong suốt quá trình hoạt động.  Hồ sơ chứng minh […]