Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

Trong xu thế mở cửa nền kinh tế, Việt Nam là thị trường thu hút rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là kinh doanh ngành bán lẻ. Nghị định 09/2018/NĐ-CP được ban hành, quy định trực tiếp về việc lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ […]