Chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày nay, khoa học và công nghệ (KH&CN) đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng xuất lao động, hiệu quả sản xuất. Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đảng và Nhà nước ta xác định KH&CN là quốc sách hàng đầu trong chính sách […]

Thành lập Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Khoa học và công nghệ (KH&CN) thế giới đã trở thành lực lượng sản xuất hiện đại, là động lực phát triển và là nền tảng của nền kinh tế tri thức của các quốc gia. Ở Việt Nam, KH&CN là quốc sách hàng đầu trong chính sách phát triển quốc gia. Do đó, doanh […]