Thành lập Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Khoa học và công nghệ (KH&CN) thế giới đã trở thành lực lượng sản xuất hiện đại, là động lực phát triển và là nền tảng của nền kinh tế tri thức của các quốc gia. Ở Việt Nam, KH&CN là quốc sách hàng đầu trong chính sách phát triển quốc gia. Do đó, doanh […]

Tư vấn và dịch vụ đăng ký sáng chế

Trong những thập niên gần đây Việt Nam đã và đang hội nhập vào nền kinh tế thế giới các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện hội nhập vào nền kinh tế năng động của thế giới. Trong quá trình hợp tác với các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước các doanh nghiệp […]