Chốt thuế chuyển quận đối với doanh nghiệp

Chốt thuế chuyển quận là công việc đối với doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang quận khác trong phạm vi thành phố trực thuộc trung ương và do Chi cục thuế quản lý. Đối với mỗi Chi cục thuế có yêu cầu cụ thể khác nhau, vì vậy trong bài viết dưới […]