Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập của công ty cổ phần

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Do đó, thông tin của cổ đông sáng lập sẽ được kê khai trong Danh sách cổ đông sáng lập và nộp cho phòng đăng […]