Thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

Khoáng sản là tài nguyên thiên nhiên, là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng hoặc thể khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất. Vì khoáng sản là những khoáng chất có ích, phục vụ cho nhiều hoạt động trong đời sống xã hội nên […]