Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

Để có những chương trình nghệ thuật mang tầm cỡ quốc tế thì việc mời các cá nhân,tổ chức vào Việt Nam biểu diễn là điều thiết yếu.Đồng thời để làm được điều này thì các cá nhân,đơn vị đứng ra tổ chức phải tuân thủ các quy định của pháp luật về việc mời […]