Thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu

Trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu Đối với hàng xuất khẩu có nguồn gốc thực vật, kiểm dịch là để chứng minh hàng đảm bảo điều kiện về kiểm dịch để xuất khẩu ra nước ngoài. Tuy nhiên việc kiểm dịch đòi hỏi rất nhiều thủ tục phức tạp, do đó […]