Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty Hợp danh

Khi tiến hành các thay đổi những nội dung đăng ký doanh nghiệp như là: thay đổi ngành nghề, thay đổi người đại diện theo pháp luật, vốn… thì Công ty phải gửi thông báo tới Sở kế hoạch và đầu tư để đăng ký sự thay đổi này. Tuy nhiên, việc thay đổi này có nhiều thủ tục tương đối phức tạp. Chính vì vậy, Luật Thành Thái xin chia sẻ với quý khách hàng về các quy trình, thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

  1. Thành phần hồ sơ

1.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

1.2. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung doanh nghiệp

1.3. Quyết định về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp

1.4. Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp

1.5. Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương ứng với một số trường hợp thay đổi:

1.6. Điều lệ đã sửa đổi của công ty

1.7. Báo cáo tài chính tại kỳ gần nhất (đối với trường hợp thay đổi giảm vốn điều lệ);Báo cáo tài chính được xác nhận của kiểm toán độc lập (đối với trường hợp giảm vốn điều lệ của cty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%).

1.8. Danh sách thành viên sau khi thay đổi

1.9. Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân của thành viên mới (Trường hợp tiếp nhận thành viên hợp danh mới, chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

2. Công việc Luật Thành Thái thực hiện:

2.1. Soạn thảo hồ sơ;

2.2. Thay mặt, đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính Phòng ĐKKD- Sở kế hoạch đầu tư;

2.3.  Nhận phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

a)  Nhận thông báo bổ sung hồ sơ (Nếu có).

b) Đại diện khách hàng  nhận kết quả tại Phòng ĐKKD- Sở kế hoạch đầu tư.

3Căn cứ pháp lý

3.1. Luật Doanh nghiệp năm 2014.

3.2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

3.3. Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp.

3.4. Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ  thống ngành kinh tế Việt nam.

3.5. Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014 từ ngày 01/07/2015.

Tin liên quan