Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đầu tư: Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt đ...