Huy động vốn trong công ty cổ phần bằng phát hành chứng khoán

Trong quá trình hoạt động của mình, Công ty cổ phần có thể cần huy động thêm vốn để thực hiện các mục tiêu mà Công ty đã đề ra. Theo đó, CTCP có thể huy động vốn từ các nguồn như: vốn vay, từ các cổ đông hiện hữu, tiếp nhận thêm cổ đông […]

Các hình thức huy động vốn trong công ty cổ phần

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện nay; nhu cầu tăng vốn, mở rộng thị trường là một trong những nhu cầu cấp thiết để tăng khả năng hội nhập và cạnh tranh của doanh nghiệp. Là doanh nghiệp đặc trưng cho loại hình công ty đối vốn; CTCP có khả năng huy động […]

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

Thông tin đăng ký thuế là một nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động của mình, các nội dung đăng ký thuế đã được doanh nghiệp đề nghị đăng ký ban đầu có thể thay đổi. Vì vậy, trong nội dung bài viết dưới đây, Luật Thành Thái đưa ra tư […]

Thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam. Trụ sở của doanh nghiệp không chỉ là nơi làm việc của công ty mà còn là bộ mặt của công ty khi tiếp xúc đối tác. Một trụ sở thuận lợi, giao thông dễ dàng, […]

Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập của công ty cổ phần

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Do đó, thông tin của cổ đông sáng lập sẽ được kê khai trong Danh sách cổ đông sáng lập và nộp cho phòng đăng […]

Thay đổi thành viên công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài các thành viên hợp danh, công ty còn có thể có thành viên góp vốn. Có thể thấy, Công ty hợp danh […]

Thủ tục hiệu đính thông tin trên cổng thông tin đăng ký quốc gia

Thủ tục hiệu đính thông tin trên cổng thông tin đăng ký quốc gia là việc doanh nghiệp yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi dữ liệu trên cổng thông tin đăng ký quốc gia do có sự sai sót từ việc nhập dữ liệu của chuyên viên. Thủ tục thực hiện […]