Điều Kiện Cấp Giấy Phép Xuất Khẩu Lao Động

Điều kiện cấp Giấy phép xuất khẩu lao động: Có vốn điều lệ tối thiểu 5 tỷ đồng; Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đề án hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải thể hiện năng lực tài chính, cơ sở vật […]