Điều kiện công dân Việt Nam nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi

Do tiến trình phát triển của xã hội, trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa ngày càng nhiều. Chính vì vậy, nhận con nuôi thể hiện tính nhân văn, tạo cơ hội cho các em có nơi nương tựa. Tuy nhiên, việc nhận con nuôi cũng được pháp luật điều chỉnh và có yêu […]

Công dân Việt Nam nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi

Hiện nay, do nhu cầu giao lưu quốc tế nên việc công dân Việt Nam nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi. Việc làm đó thể hiện tính nhân văn của con người. Tuy nhiên, việc nhận con nuôi này được pháp luật quy định phải thực hiện đăng ký với cơ quan nhà […]

Nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài

Nuôi con nuôi thể hiện tính nhân văn, nhân đạo trong cuộc sống. Hiện nay do nhu cầu hợp tác và mở rộng giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nuớc trong khu vực, thế giới vấn đề nuôi con nuôi không chỉ ở Việt Nam mà còn phát […]

Tư vấn các điều kiện để nhận nuôi con nuôi

Nuôi con nuôi thể hiện tính nhân văn, nhân đạo trong cuộc sống. Hiện nay do nhu cầu hợp tác và mở rộng giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nuớc trong khu vực, thế giới vấn đề nuôi con nuôi không chỉ ở Việt Nam mà còn phát […]