Sự đồng ý của cha mẹ người được nhận làm con nuôi

Nuôi con nuôi thể hiện tính nhân văn, nhân đạo trong cuộc sống.Luật Thành Thái mong muốn trợ giúp cho khách hàng những thủ tục nhanh gọn,đơn giản trong lĩnh vực nuôi con nuôi. Một khía cạnh mà Thành Thái tôi muốn đề cập trong lĩnh vực này đó chính là sự đồng ý của cha mẹ người được nhận làm con nuôi

           LUẬT THÀNH THÁI . HOTLINE : 097 718 42 16

1. Sự đồng ý của cha mẹ người nhận nuôi con nuôi

1.1. Việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi.

  • Nếu cha đẻ hoặc mẹ đẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự phải được sự đồng ý của người còn lại.
  • Nếu cả cha mẹ đẻ đều đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì phải được sự đồng ý của người giám hộ.
  • Trường hợp nhận trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên làm con nuôi thì còn phải được sự đồng ý của trẻ em đó.

1.2. Người đồng ý cho làm con nuôi phải được UBND cấp xã nơi nhận hồ sơ tư vấn đầy đủ về mục đích nuôi con nuôi, quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ đẻ và con sau khi người đó được nhận làm con nuôi.

1.3. Sự đồng ý phải hoàn toàn tự nguyện, trung thực, không vụ lợi

1.4. Chỉ được đồng ý cho con làm con nuôi sau khi con đã được sinh ra ít nhất 15 ngày.

2. Căn cứ pháp lý

2.1. Nghị định 19/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

2.2. Luật 52/2010/QH12 Nuôi con nuôi

2.3. Thông tư 12/2011/TT-BTP Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

Tin liên quan