Nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy

I. Căn cứ pháp lý Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 sửa đổi bổ sung 2013 và Luật phòng cháy và chữa cháy sửa đổi ngày 22/11/2013; Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của […]