GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm biểu mẫu Giấy Chuyển Hộ Khẩu trong hồ sơ đăng ký thường Trú, tạm trú, chuyển khẩu. Luật Thành Thái và Đồng Nghiệp xin cung cấp Biểu mẫu HK07 ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/09/2014.

……………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Mẫu HK07 ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014
Số:……./GCHK

 

GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

(Phần cấp cho người chuyển hộ khẩu)

 1. Họ và tên (1): ………………………………………………………………………………………………………..
 2. Tên gọi khác (nếu có): ………………………………………………………………………………………….
 3. Ngày, tháng, năm sinh: ……./……./…………….. 4. Giới tính: ……………………………………
 4. Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………..
 5. Nguyên quán: ………………………………………………………………………………………………………
 6. Dân tộc:…………………….………….. 8. Tôn giáo:…………….. 9. Quốc tịch: ……………..
 7. Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………………….
 8. Họ và tên chủ hộ nơi đi:……………………………..… 12. Quan hệ với chủ hộ: ……………..
 9. Lý do chuyển hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………..
 10. Nơi chuyển đến: …………………………………………………………………………………………………
 11. Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu (2):
TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Nguyên quán Dân tộc Quốc tịch CMND số (hoặc Hộ chiếu số) Quan hệ (3)

 

 

 

…….., ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Tải Biểu Mẫu Tại Đây:  ➡ Giấy Chuyển Hộ Khẩu

Mọi chi tiết xin liên hệ: 0982 998 824 Công ty Luật Thành Thái và Đồng Nghiệp sẽ được tư vấn đầy đủ. 


Các Bài Viết Liên Quan:

https://luatthanhthai.vn/ban-khai-nhan-khau.html

https://luatthanhthai.vn/phieu-bao-thay-doi-ho-khau-nhan-khau.html

https://luatthanhthai.vn/khong-co-tam-tru-co-nhap-duoc-ho-khau-ha-noi-khong.html

Công ty TNHH Luật Thành Thái

Nhằm đáp ứng những nhu cầu của quý khách hàng về dịch vụ pháp lý Công ty TNHH Thành Thái và Đồng nghiệp đã đuợc thành lập

Fanpage Chat Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *